PRIVACY POLICY

 


Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar

 

OMCOLLECTIVE BVBA
Stationsplein 29C
9100 Sint-Niklaas

BTW BE0829.745.720
Contact e-mailadres:  hi@omcollective.com

 

1. WIE 

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking OMCOLLECTIVE, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Stationsplein 29C, met ondernemingsnummer BTW BE0829.745.720, en als contactpersoon de heer Pieter Verbeke (hello@omcollective.com).

 

“OMCOLLECTIVE” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “OMCOLLECTIVE” leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

 

Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679).

 

2. WELKE GEGEVENS?

Wia de website https://www.omconference.be/ worden persoonsgegevens verzameld via het inlogformulier en via het bestelformulier.

Voor betalende tickets wordt u gevraagd om uw naam (voornaam – familienaam), e-mailadres, adres, BTW-nummer, telefoonnummer en gsm-nummer in te vullen. 

  • Uw voor- en familienaam;
  • E-mailadres;
  • Bedrijf en facturatiegegevens;
  • Betalingsgegevens

Elke partner van de OMConference kan eveneens zelf klanten inschrijven. Hiervan worden de contactgegevens verzameld (voor- en familienaam, bedrijf en mailadres), zodoende hen te kunnen contacteren.

Daarnaast is het mogelijk dat peroonsgegevens verwerkt worden in het kader van marketingdoeleinden (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). Tevens kunnen uw gebruiksgegevens en IP adres gebruikt worden om de werking van de website te verbeteren en om aan (re)marketingdoeleinden (zie cookies).

OMCOLLECTIVE kan van de bezoekers op de website eveneens anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de omconference.be-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de omconference.be-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

OMCOLLECTIVE bewaart zo weinig mogelijk gegevens lokaal.

De website plaatst enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de cookie-policy.

 

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

De persoonsgegevens die verzameld worden via de website en het contactformulier worden gebruikt om de persoon te contacteren in het kader van de OMConference, zoals het versturen van een uitnodiging of voor de betaling. De personen die ingeschreven zijn voor de OMConference worden aanzien als klanten van de onderneming. Hun gegevens worden dan ook verwerkt uit noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst. Tevens kunnen de contactgegevens gebruikt worden voor (re)marketingdoeleinden onder het gerechtvaardigd belang. Ten allen tijde heeft de betrokkene de mogelijkheid om zich hiertegen te verzetten of te opt-outen via de nieuwsbrief.

De gegevens die verkregen worden voor de uitvoering van diensten door “OMCOLLECTIVE” worden enkel gebruikt voor deze doeleinden. Verder worden deze gegevens in geen geval gedeeld met derden, met uitzondering van de partners die deel uitmaken van de OMConference.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan enkele selectief gekozen verwerkers die “OMCOLLECTIVE” bijstaan bij de uitoefening van haar taken en uw gegevens voor geen andere doeleinden zullen gebruiken buiten voor de diensten aan “OMCOLLECTIVE” geleverd.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat “OMCOLLECTIVE” uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. “OMCOLLECTIVE” zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door “OMCOLLECTIVE” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “OMCOLLECTIVE” en de gebruiker.

 

4. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

 

“OMCOLLECTIVE” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “OMCOLLECTIVE” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

5. Rechten van de betrokkenen:

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “OMCOLLECTIVE” met uw persoonsgegevens maken.
 

5.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “OMCOLLECTIVE”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “OMCOLLECTIVE” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 

5.2 Recht van verzet
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.
 

5.3 Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “OMCOLLECTIVE” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

 

5.4 Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

 

5.5 Uitoefening van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door “OMCOLLECTIVE” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar hello@omcollective.com, per post naar Stationsplein 29C, 9100 Sint-Niklaas of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

 

5.6 Automatische beslissingen en profiling
De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “OMCOLLECTIVE” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

 

5.7 Recht om klacht in te dienen
U over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

6. BIJKOMENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

 

Juridische procedures
De Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde diensten.


De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.

 

Veiligheidsmaatregelen
“OMCOLLECTIVE” heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan “OMCOLLECTIVE” aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Wijzigingen van dit privacybeleid
De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker deze Applicatie niet verder te gebruiken. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.

 

Laatst bijgewerkte versie: 4/6/2019